• ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
 1. Հաշվապահական հաշվառման ներդրում, վերականգնում և վարում
 2. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին (ՀՀՄՍ) համապատասխանեցում
 3. Ծախսերի կալկուլյացիա և փաստաթղթավորում
 4. Հարկային և Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում
 5. Հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի ներդրում և ավտոմատացում
 6. Հարկերի տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում և հաշվարկում
 7. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերող հարցերի խորհրդատվություն
 2. Հարկային վարչարարական խնդիրների խորհրդատվություն
 3. Ֆինանսատնտեսական գործունեությանը վերաբերող խորհրդատվություն
 4. Կադրային և աշխատավարձի հետ կապված խորհրդատվություն
 5. Հաշվապահական քաղաքականությանը վերաբերող խորհրդատվություն
 6. Հարկային ակտերին առնչվող խորհրդատվություն
 7. Իրավաբանական խորհրդատվություն
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Կազմակերպության ակտիվների և պասիվների գնահատում
 2. Վարկունակության գնահատում
 3. Ֆինանսական վիճակի վերլություն
 4. Գործունեության արդյունավետության գնահատում
 5. Ֆինանսական ռիսկերի գնահատում
 6. Ապագա ֆինանսատնտեսական գործունեության լուծումների առաջարկում
 7. Շրջանառության նկատմամբ հարկային բեռի գնահատում
 8. Հարկային ռիսկերի բացահայտում
 9. Ապագա հարկային քաղաքականության մշակում
 10. Ֆինանսատնտեսական ռիսկերի նվազեցման ուղղությունների առաջարկում
ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 1. Տնտեսավարող սուբյեկտի շահերի պաշտպանություն ՀՀ Հարկային, Մաքսային, Դատական և այլ պետական Գերատեսչական մարմիններում
 2. Կազմակերպություններում հարկային ստուգումներին մասնակցություն
 3. Բարդ գործարքների վերաբերյալ խորհրդատվություն
 4. Զարգացման ռազմավարության մշակում (Բիզնես պլանի կազմում)